Bordfolio

Eigen leerproces

Een uitgangspunt bij Natuurlijk Leren is dat kinderen tot betere prestaties komen als hen geleerd wordt verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces en ontwikkeling. Wij vinden het daarom belangrijk dat kinderen ruimte krijgen voor eigen keuzes en hun eigen ontwikkeling kunnen volgen. Een instrument dat de kinderen hiervoor gebruiken is Bordfolio:

Een digitaal portfolio waarin leer- en ontwikkelingslijnen zijn opgenomen, maar waarin kinderen ook hun eigen activiteiten kunnen inplannen in het dag- of weekrooster. 

De leerlijnen helpen de groei in kennis en vaardigheden duidelijk te maken. Het gaat hierbij om onder meer leren schrijven, lezen, rekenen, wereldoriëntatie en spelling. De ontwikkelingslijnen laten de groei in de sociaal-emotionele ontwikkeling zien. Het gaat hierbij onder andere om keuzes maken, samenwerken, onafhankelijk denken, doorzettingsvermogen, plannen, creativiteit en leren van het verleden. De lijnen vatten de kerndoelen samen in kindertaal. Er zit een duidelijke opbouw in de lijnen en ieder kind volgt zijn eigen leer- en ontwikkelingslijnen. 
 

Ontwikkeling

Kinderen verzamelen in hun digitaal portfolio werk waarmee ze kunnen aantonen dat zij een bepaalde vaardigheid verworven hebben of gegroeid zijn in een persoonlijke kwaliteit. Ook de kindcentrummedewerkers kunnen gemaakte opdrachten direct uploaden. De stamgroepleerkracht volgt de planning, ontwikkeling en voortgang van een kind uit de eigen stamgroep en gaat met een kind daarover in gesprek tijdens de dagelijkse kindgesprekken, de voortgangs- en portfoliogesprekken. Zo krijgt ieder kind een mooie digitale map die gedurende zijn schoolloopbaan steeds verder wordt gevuld. Het portfolio is gekoppeld aan het keuzebord. Zo krijgen wij goed in beeld voor welke activiteiten een kind vaak kiest en welke invloed dit op zijn ontwikkeling heeft. 

Twee keer per jaar gaat een leerkracht in gesprek met een kind over zijn ontwikkeling. De gesprekken zijn bedoeld om het zelfvertrouwen en de betrokkenheid van een kind bij het eigen leerproces te vergroten.Tijdens het gesprek wordt het werk besproken en geeft de leerkracht feedback op het werk.

Het kind leert reflecteren op zijn eigen proces door de vragen die een leerkracht stelt zoals:
  • Wat heb je ervan geleerd?
  • Wat ging er goed en wat kan beter?
  • Waarom ging het goed of juist niet goed?
  • Hoe ben je op je leer- en ontwikkelingslijnen vooruit gegaan?
  • Zijn er dingen waaraan je in de volgende periode extra aandacht wil besteden? 
 
Het kind stelt samen met de leerkracht vast welke vooruitgang er is geboekt. Ook worden er nieuwe afspraken gemaakt. Na het portfoliogesprek worden ouders en kind uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht. Juist omdat kinderen meer ruimte hebben om hun eigen leerweg te bepalen en er in overleg met de leerkracht concrete afspraken worden gemaakt over de eigen ontwikkeling, zijn kinderen meer betrokken en voelen ze zich meer verantwoordelijk.

Het bordfolio hier te vinden.

Cookie instellingen