Voortgezet onderwijs

Begeleiding, advisering en uitstroom naar Voortgezet Onderwijs

We proberen de kinderen maximaal te stimuleren en er zodoende voor te zorgen dat de kinderen naar die vorm van Voortgezet Onderwijs gaan, die geschikt voor hen is. Wij trachten een zo compleet mogelijk beeld te vormen van de vaardigheden en de motivatie van onze kinderen.
  • Door de jaren heen zien we je kind en maken hem of haar op verschillende momenten mee. We hebben gesprekken met je kind tijdens de voortgangs- en portfoliogesprekken en observeren hem/haar bij bepaalde activiteiten.
  • Vanaf groep 3 nemen we IEP toetsen af.
  • In groep 8 nemen we de doorstroomtoets van IEP af.
  • Begin groep 8 laten we de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) afnemen bij een deel van onze kinderen.

Procedure advisering

Eind groep 7 wordt er een voorlopig uitstroomadvies gegeven aan de leerlingen die naar groep 8 gaan. Met dit voorlopige advies kunnen zij zich alvast gaan oriënteren op de verschillende soorten middelbare scholen. In september, tijdens de algemene informatieavond, vindt de informatieavond plaats voor ouders van leerlingen van groep 8. Tijdens deze avond worden de verschillende niveaus van het voortgezet onderwijs (VO) toegelicht, wordt de adviesprocedure en de procedure voor aanmelding op het VO toegelicht. In november vindt de IEP toets plaats. Op basis van dit resultaat, de methodegebonden toetsen en de observaties van de leerkracht wordt het voorlopig advies geformuleerd. In januari vinden de adviesgesprekken plaats met de ouders, de leerling en de leerkracht. Hierin wordt het advies onderbouwd en wordt er een suggestie meegegeven voor een schoolkeuze. De doorstroomtoets, voorheen de eindtoets, vindt plaats in februari. In maart wordt het definitieve advies vastgesteld. Het advies wordt in overleg met ouders in sommige gevallen naar boven bijgesteld, bijvoorbeeld wanneer de uitslag van de doorstroomtoets hoger uitvalt. De adviezen kunnen niet naar beneden worden bijgesteld, ook niet als de doorstroomtoets lager uitvalt dan verwacht.

De uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs zegt ten dele iets over de kwaliteit van het kindcentrum. De resultaten die gehaald worden zijn afhankelijk van intelligentie, werkhouding, leerproblemen etc. We proberen de kinderen maximaal te stimuleren en er zodoende voor te zorgen dat de kinderen naar die vorm van Voortgezet Onderwijs gaan, waar ze geschikt voor zijn.
 

Doorstroomtoets

Ieder kind in groep 8 moet verplicht een doorstroomtoets maken. Scholen mogen zelf kiezen welke doorstroomtoets ze afnemen, wij hebben gekozen voor de toets van IEP, passend bij ons leerlingvolgsysteem. De doorstroomtoets wordt afgenomen begin februari. Wij nemen de IEP doorstroomtoets digitaal af. Dit sluit aan bij de manier van toetsen die de kinderen gewend zijn, wat drempelverlagend werkt. Kinderen maken opgaven voor Begrijpend Lezen, Taalverzorging en Rekenen. Bij IEP worden korte en bondige vragen gesteld, die aansluiten bij de belevingswereld van jouw kind. Rekenvragen worden bijvoorbeeld  zo opgebouwd, dat kinderen die meer moeite met taal hebben, niet struikelen over tekst. Voor de IEP Doorstroomtoets hoef je niet te oefenen. De digitale toets is adaptief: de toets past zich aan op basis van de antwoorden die een kind geeft
 

Procedure BOVO (basisonderwijs naar voortgezetonderwijs)

De gezamenlijke po- en vo-schoolbesturen zijn samen met de gemeente Den Haag het onderwijsondersteunende programma BOVO gestart om ervoor te zorgen dat alle basisschoolverlaters in de regio Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk een passende plek vinden in het voortgezet onderwijs. Op basis van de wet- en regelgeving en de regionale, bestuurlijke afspraken ontwikkelt BOVO Haaglanden elk jaar de BOVO-procedure en voert deze samen met de scholen uit.

Wil je hierover meer weten? Kijk dan op deze website
Cookie instellingen