Oproep kandidaatstelling oudergeleding MR

Oproep kandidaatstelling oudergeleding MR

 

 

Beste ouders/verzorgers,

 

 

Met ingang van het komend schooljaar (21/22) komen er drie vacatures beschikbaar voor de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR). Omdat dit de gehele oudergeleding betreft, wordt deze oproep al vroeg in het jaar geplaatst. Dit biedt de mogelijkheid om werkzaamheden ordentelijk over te dragen. 

 Twee vacatures gelden voor een benoemingstermijn van drie jaar. Eén lid treedt vroegtijdig af i.v.m. een verhuizing. Daarvoor geldt dat de resterende termijn van 1 jaar beschikbaar is. Mocht u belangstelling hebben, kunt u uw interesse kenbaar maken via: mr@kcsnijders.nl. Tevens bent u van harte welkom om de (openbare) vergaderingen van de MR bij te wonen om te kijken of  dit iets voor u is. De eerstvolgende vergadering vindt digitaal plaats op 18 januari aanstaande om 18.30 uur. Mocht u hierbij aanwezig willen zijn horen wij dat graag van u. Op de website van de school is meer informatie te vinden over de MR. U kunt zich vanzelfsprekend  voor eventuele nadere vragen of informatie ook wenden tot een van de zittende MR-leden. In onderstaande informatie treft u tevens nadere informatie aan over de bevoegdheden van de MR.

Voor de kandidaatstelling kunt u zich tot 1 februari 2021 aanmelden. Mocht het nodig zijn- als er meer kandidaten zijn dan plekken- dan is het streven om in maart de verkiezingen te laten plaatsvinden. 

 

Wij hopen dat veel geïnteresseerden zich aanmelden. 

 

MR KC Snijders

 

 

De Medezeggenschapsraad in het kort 

 

Wat is het doel van een medezeggenschapsraad (MR)? 

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke basisschool om een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR is het orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, ouders en personeel, worden vertegenwoordigd. Leerlingen kunnen alleen in het Voortgezet Onderwijs zitting hebben in de MR. De MR spreekt voor zowel ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is het instemmings- en adviesrecht. Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan en deze behartigd. De MR probeert een sfeer van openheid en democratie te bevorderen, zodat alle betrokkenen bij school op de hoogte zijn wat er speelt en daarop kunnen reageren. 

 

Hoe is de medezeggenschapsraad samengesteld? 

De MR bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden. 

 

Wat zijn de bevoegdheden van een medezeggenschapsraad? 

Een MR heeft twee soorten bevoegdheden: adviesrecht en instemmingsrecht. 

Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Het betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. Indien het bestuur het besluit toch ten uitvoer brengt kan de MR in beroep gaan bij de landelijke Klachtencommissie.

 

De MR heeft o.a. instemmingsrecht bij de volgende zaken: 

 

 • Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school; 
 • Het schoolplan dan wel het leerplan of het zorgplan; 
 • Het schoolreglement; 
 • Beleid ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn. 

 

En de MR heeft o.a. adviesrecht bij de volgende zaken: 

 

 • Beleid ten aanzien van aanstelling en ontslag; 
 • De taakverdeling binnen de schoolleiding; 
 • Het vakantierooster; 
 • Nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school, 

 

Voor sommige zaken bestaat er ook nog verschil tussen de teamleden en de ouderleden. In het algemeen kun je zeggen dat de teamleden instemmingsbevoegdheid hebben over die zaken die het personeel aangaan zoals: 

 • de samenstelling van de formatie; 
 • taakverdeling en beleid ten aanzien van nascholing van het team. 
 • De oudergeleding heeft instemmingsbevoegdheid over zaken die leerlingen aangaan, zoals: 
 • verandering van grondstelling van de school; 
 • vaststelling van de schoolgids; 
 • vaststelling van de onderwijstijd; 
 • de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de tussenschoolse opvang. 

 

Wat is het verschil met de ouderraad? 

Het eerste verschil is dat de MR een wettelijk bevoegdheid heeft en de Ouderraad niet. Verder houdt de Ouderraad zich bezig met de praktische zaken op school. Zoals het organiseren en/of ondersteunen van het team bij festiviteiten of buitenschoolse activiteiten. De MR houdt zich bezig met onderwijskundige en personele zaken op school. De Ouderraad kan de MR uiteraard adviseren en de oudergeleding van de MR kan de Ouderraad om advies vragen. 

 

Met wie praat een medezeggenschapsraad? 

De vergaderingen van de MR zijn altijd openbaar, tenzij er over personen wordt gesproken. Met enige regelmaat wordt de schooldirecteur uitgenodigd om een vergadering bij te wonen. De MR kan altijd personen uitnodigen, zoals iemand van het Bestuur of van de Ouderraad. Als er een GMR is vertegenwoordig een van de MR leden vaak de MR in de GMR. 

 

 

Cookie instellingen